Sprawozdanie z okazji 60-lecia koła PZN w Lublińcu

    SZANOWNI PAŃSTWO 

Jubileusz 60-lecia skłania do refleksji i wspomnień, dlatego warto w tym miejscu przypomnieć niektóre fakty z przeszłości Koła, aby oddać hołd tym, którzy tworzyli jego historię.

Wszystko zaczęło się 10 października 1958 roku. Wtedy to z inicjatywy Maksymiliana Pałeszniaka w obecnym budynku Urzędu Miasta odbyło się zebranie założycielskie Koła PZN w Lublińcu z udziałem 17 osób. Pierwszym jego przewodniczącym wybrano Pana Maksymiliana Pałeszniaka. Początkowo zebrania Koła odbywały się w prywatnym mieszkaniu przewodniczącego przy ulicy Żwirki i Wigury 8.

Ówczesny Zarząd starał się dotrzeć do wszystkich inwalidów wzroku z terenu miasta i powiatu. Czynił również starania u władz lokalnych o przydział mieszkań oraz przyznanie zapomóg pieniężnych w celu stworzenia niewidomym odpowiednich warunków bytowych.

Maksymilian Pałeszniak pełnił funkcję przewodniczącego Koła w Lublińcu nieprzerwanie do 1980 roku. W uznaniu jego zasług w 1980 roku został wybrany przez zjazd delegatów Okręgu w Częstochowie przewodniczącym Zarządu Okręgu. Pan Pałeszniak zmarł w lutym 2012r.

Kolejnymi przewodniczącymi Koła byli :

Ś.P. Irena Jarosińska w latach 1980-1986

Ś.P. Jan Fikus w latach 1986-2003

Henryk Gołąbek w latach 2003-2007

Tomasz Lesik w latach 2007 do nadal.

 

W działalność Koła zaangażowanych było i jest na przestrzeni 60 lat wiele osób, których ze względu na ograniczenia czasowe nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, ale dla pani Józefy Jendrysik taki wyjątek należy zrobić, bo jest ona aktywnym członkiem Koła od 55 lat

 

Od początku Koło prowadziło szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową wśród swoich członków. których liczba systematycznie rosła.

Dbało również o ich aktywność zawodową. Wielu członków pracowało, większość w systemie nakładczym w spółdzielczości niewidomych.

Tradycją Koła stały się wycieczki krajoznawcze w różne zakątki Polski oraz do Sanktuarium Matki Boskiej w Lubecku, gdzie odbywała się uroczysta msza święta w intencji niepełnosprawnych. Warto także wspomnieć o poniedziałkowych spotkaniach kulturalnych w dawnej siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”

18 października 1983 roku Koło obchodziło uroczyście jubileusz 25 -lecia swojej działalności.

Impreza okolicznościowa odbyła się w auli Szkoły Muzycznej przy udziale licznych gości i zakończyła się wspólną zabawą taneczną.

Na koniec 1984 roku stan członków Koła wynosił już 77 osób.

W 1987 roku z okazji zbliżającego się 30 -lecia działalności zorganizowany został przez długoletniego sekretarza Koła pana Pawła Cibę konkurs literacki, w którym wzięło udział 25 członków a nagrody ufundował Zarząd Okręgu w Częstochowie.

Kolejne lata to dalszy rozwój Koła i walka o pracę oraz godne życie swoich członków. Mimo trudności związanych z transformacją ustrojową członkowie Koła dalej prowadzili ożywioną działalność, z optymizmem i nadzieją patrząc w przyszłość. Duża w tym zasługa wielkiego społecznika, nieżyjącego już niestety pana Jana Fikusa, który stał wówczas na czele Koła, łącząc swą działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z pasją historyczną, której owocem stały się książki o historii Lublińca. Stanowią one prawdziwą kopalnię wiedzy o zabytkach naszego miasta i jego dawnych mieszkańcach.

W 1998 roku Koło skromnie obchodziło jubileusz 40 lecia powstania. Koło liczyło wówczas ponad 100 członków. Jednak na  skutek reformy administracyjnej kraju dwie gminy, Kalety i Dobrodzień  znalazły się poza obszarem działalności Koła i liczba jego członków zmalała. W 2008r. uroczyście obchodzono jubileusz 50 lecia. Kolejne 10 lat szybko minęło i dzisiaj obchodzimy nasze 60 lecie istnienia z udziałem znamienitych gości.

Obecnie na czele Koła, trzecią kadencję, stoi wybrany w demokratycznych wyborach kolega Tomasz Lesik – człowiek wielkiej pasji społecznikowskiej, aktywna i bardzo kreatywna osoba.

W działalności wspierają go Zarząd oraz pozostali członkowie. Obecnie  Koło liczy 74 członków w tym 10 całkowicie niewidomych oraz troje dzieci, tzw. podopiecznych.

W tym miejscu należy także wspomnieć o wolontariuszach pomagających w pracach Koła. Na przestrzeni lat było ich wielu i korzystając z okazji, chciałbym im teraz gorąco podziękować za to wszystko, co uczynili i czynią na rzecz osób z wadą wzroku. Szczególnie pani Elżbiecie Machoń i panu Franciszkowi Śliwie.  Ogromne słowa wdzięczności należą się także sponsorom: Nadleśnictwu Lubliniec, Bankowi Spółdzielczemu oraz firmie pana Tomasza Łokcia, dzięki którym organizowane są imprezy dla członków Koła, także ta dzisiejsza.

Aktualny skład Zarządu Koła PZN w Lublińcu przedstawia się następująco:

Prezes – Tomasz Lesik

Wiceprezes – Wiesław  Długosz

Sekretarz – Elżbieta Machoń

Skarbnik – Małgorzata Pyda

Członkowie Zarządu – Henryk Wicik i Jadwiga Walenta-Bączkowicz

 

Dla obecnych władz Koła najważniejszymi zadaniami są: pomoc rehabilitacyjna osobom niewidomym i nowoociemniałym, przełamywanie barier społecznych przez ludzi z wadą wzroku, organizacja spotkań kulturalno-oświatowych, zagospodarowanie czasu wolnego członków, między innymi poprzez organizację wycieczek i spotkań orientacyjnych w terenie, a także kultywowanie tradycyjnych spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Z satysfakcją zauważamy, że po 2008r. uaktywniła się współpraca z Burmistrzem Miasta – panem Edwardem Maniurą, którego śmiało można nazwać Przyjacielem naszego Koła.

Dzięki jego życzliwości w ostatnich trzech latach członkowie Koła w ramach „konkursu ofert” mogli wziąć udział przy niewielkich nakładach własnych w wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych do Krakowa i Wieliczki, Wrocławia oraz Warszawy, gdzie m. in. w siedzibie Zarządu Głównego PZN odbyło się spotkanie z panią Dyrektor Zarządu Głównego Małgorzatą Pacholec, która gościła na naszym jubileuszu 55lecia.

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano wyjazdy do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz Operetki Śląskiej w Gliwicach.

Z pozyskanych od sponsorów środków pieniężnych zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, w tym tak ważne szczególnie dla starszych członków Koła ciśnieniomierze i termometry mówiące.

Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu i jej Dyrektorem panią Iloną Kozioł, która pozytywnie rozpatruje wszystkie nasze wnioski o pomoc. Dzięki jej życzliwości Koło może się rozwijać i podejmować nowe inicjatywy.

Ponadto Prezes Tomasz Lesik, członek Zarządu Henryk Wicik oraz Grażyna Matuszek aktywnie współpracują z lublinieckimi placówkami oświatowymi, wygłaszając w szkołach prelekcje na temat problemów ludzi niewidomych i pokonywania przez nich różnych barier. Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą prelegenci demonstrują sprzęt wykorzystywany na co dzień przez inwalidów wzroku.

Zarząd Koła regularnie odwiedza swych członków, którzy z powodu choroby czy dużej niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w naszych spotkaniach i uroczystościach.

Mamy w Kole 5 członków liczących ponad 90 lat, a najstarsza pani Zowada ma 95 lat. Niestety od 2014 r. nasze Koło nie może brać udziału w konkursach ofert ogłoszonych przez Burmistrza miasta, ale w ramach rekompensaty mogliśmy odwiedzić w miasta partnerskie Lublińca tj. Kravare i Łowicz.

W 2014r. z grantu pana Starosty byliśmy w Zakopanem i Bukowinie Tatrzańskiej, a w roku następnym w Pszczynie i Wiśle. W maju 2016r. 10 członków wraz z przewodnikami wzięło udział w tygodniowym turnusie szkoleniowym w Sobieszewie, a w bieżącym roku 20 osób zwiedziło Muzeum Śląskie w Katowicach.

Tradycją stały się obchody Dnia Białej Laski w różnych miejscowościach Powiatu Lublinieckiego. Ostatnio w Kręgielni „Manhatan” w Kochanowicach.

Szanowni Państwo przed nami kolejne lata działalności, jestem pewien, że udanej, dającej satysfakcję i zadowolenie wszystkim członkom naszej organizacji.

W imieniu prezesa Koła PZN w Lublińcu pana Tomasza Lesika chciałbym gorąco podziękować władzom Miasta i Powiatu oraz władzom zwierzchnim z PZN za przychylne traktowanie naszej organizacji i wszelką okazaną pomoc. Liczymy, że nasza współpraca będzie się nadal dobrze układać, przynosząc satysfakcję inwalidom wzroku zamieszkującym piękną ziemię lubliniecką.

Dziękujemy też państwu Lucynie Gajdas i Mirosławowi Gmerek za weekendowe wyjazdy rowerowe na tandemach z niewidomymi członkami Koła oraz założenie i prowadzenie naszej strony internetowej.

 

Z okazji jubileuszu 60-lecia życzę członkom Koła i ich rodzinom oraz wszystkim naszym przyjaciołom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, społecznej i w życiu osobistym.

 

Dziękuję za uwagę.

Created by Alex Volkov