Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lublińcu za okres od 11.09.2015r. do 05.09.2019r.

Lubliniec, 05.09.2019r.

Sprawozdanie

Z działalności Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Lublińcu

za okres od 11.09.2015r. do 05.09.2019r.

 

Działalność organizacyjna

 

Zarząd Koła wybrany przez Walne Zebranie Koła w dniu 10.09.2015r. ukonstytuował się 11. 09. 2015r. i rozpoczął pracę w następującym składzie:

 1. Prezes – Tomasz Lesik
 2. Wiceprezes –  Bożena Śliwa
 3. Sekretarz – Elżbieta Machoń
 4. Skarbnik – Małgorzata Pyda
 5. Członek Zarządu -Wiesław Długosz
 6. Członek Zarządu Koła – Henryk Wicik

Zastępca członka Zarządu Koła – Jadwiga Walenta Bączkowicz.

Komisji socjalno – bytowej, rehabilitacyjnej i oświatowo – kulturalnej Zarząd Koła nie powołał, a w/w działalność była realizowana w czasie kadencji przez sam Zarząd.

Członkowie Zarządu Koła uczestniczyli  w naradach i szkoleniach organizowanych przez Delegaturę w Częstochowie i przez Okręg Śląski PZN w Chorzowie. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 31 zebrania Zarządu Koła :                  

 1. 2015r. ( po 11. 09. ) – 3 posiedzenia,
 2. 2016r. – 7  posiedzeń,
 3. 2017r. –  9 posiedzeń,
 4. 2018r. –  7 posiedzeń,
 5. 2019 r. (do 15.08.) – 5 posiedzeń.

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 45 uchwał.   

W maju 2017 z Koła PZN w Lublińcu i Zarządu Koła odchodzi pani Bożena Śliwa.

W związku z powyższym w dniu 02.06.2017 Zarząd Koła powołał do pracy zastępcę członka Jadwigę Walenta-Bączkowicz i ukonstytuował się następująco:

Tomasz Lesik       – prezes Zarządu Koła

Wiesław Długosz  – zastępca prezesa Zarządu Koła

Elżbieta Machoń  – sekretarz Zarządu Koła

Małgorzata Pyda  – skarbnik Zarządu Koła

Henryk Wicik       – członek Zarządu Koła

Jadwiga Walenta – Bączkowicz – członek Zarządu Koła

Biuro Koła w czasie kadencji działało i nadal działa w budynku Starostwa Powiatowego w Lublińcu, przy ul. Paderewskiego 7. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Starostwem a Kołem PZN, lokal użytkowany jest nieodpłatnie, w ramach umowy użyczenia. Koło jest czynne w każdy  poniedziałek i piątek w godzinach od 8.00 do 15.00 i w  pierwszą i trzecią środę od 13, 00 – do 16. 00, a drugą i czwartą od 9.00 – do 13.00 . Stałe dyżury w siedzibie  pełnili zatrudniony w PZN – prezes Koła Tomasz Lesik,  członek nadzwyczajny Elżbieta Machoń, oraz w razie potrzeby inni członkowie Zarządu.

W  ostatnią środę  miesiąca odbywały się w siedzibie Koła spotkania kulturalne.       

Zarząd Koła na bieżąco współpracował z  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, w celu pozyskiwania dotacji finansowych do zaplanowanych spotkań:

 • kulturalno-oświatowych,
 • integracyjno – szkoleniowych,
 • sportowo-rekreacyjnych;
 • okolicznościowych.

W 2014 roku okazało się że nasze koło nie może aplikować o środki  w ramach ogłoszonych konkursów ofert na zadania publiczne, przez Burmistrza miasta Edwarda  Maniurę.

W roku 2016 roku członkowie koła odwiedzili współpracujące  z Lublińcem  miasta partnerskie: – Kraware, a  w roku kolejnym Łowicz.

Wyjazdy dostarczyły  ich uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.

Wspomnieć należy także wyjazdy w ramach działalności kulturalnej do   teatru w Galerii Śląskiej i Muzeum Śląskiego w  Katowicach  oraz do Muzeum Wsi Opolskiej .

Składane wnioski  do PCPR-u w Lublińcu na organizowanie imprez Koła   były rozpatrywane pozytywnie, a następnie realizowane na podstawie zawartych umów  z zachowaniem następujących proporcji ponoszonych kosztów :

–  PCPR – 60% , tj. 32. 200 zł

–  udział własny – 40%. tj. 21. 500 zł

Członkowie Koła

Koło w Lublińcu zrzesza członków zwyczajnych, podopiecznych                   oraz nadzwyczajnych.

Liczba członków w okresie sprawozdawczym kształtowała się na dzień  09 . 09. 2015r. następująco:          

– członkowie zwyczajni       63       – podopiecznych 8

razem 71 osób.

Członkowie nadzwyczajni – 2 osoby

Na dzień 05.09.2019 stan członków kształtuje się następująco:

– członkowie zwyczajni  61   –  podopiecznych 4 (2 dorosłych i dwoje dzieci) razem 65 osób.

Członkowie nadzwyczajni – 2 osoby

Na koniec 2018r. składki członkowskie uiścili wszyscy członkowie koła.

W okresie sprawozdawczym przyjęto 8 nowych członków.

Skreślono natomiast z ewidencji członków Koła z powodu zgonu 11 osób:

 1. Warwas Emila
 2. Misiak Franciszek
 3. Ochman Ewa
 4.  Paczek Golczyk Zofia 
 5. Kucharski Józef
 6. Janina Winiecka
 7. Halama Maksymilian
 8. Słupczewska Maria
 9. Machoń Józef
 10. Potempa Stefania
 11. Frańcik Marianna.

Pożegnaliśmy również wieloletnią sekretarz Zarządu – członka nadzwyczajnego Koła   Elżbietę Machoń

Skreślono z ewidencji członków Koła z powodu rezygnacji :

Śliwa Bożenę

oraz  z powodu  braku kontaktu:  

Marię Olszak i Patryka Brola.

Członkowie w miarę swoich sił i możliwości brali czynny udział w życiu Koła,  uczestnicząc w organizowanych spotkaniach i uroczystościach. Natomiast członkowie mniej aktywni, z powodu podeszłego wieku, czy złego stanu zdrowia, byli regularnie odwiedzani przez  prezesa Tomasza Lesika i członka nadzwyczajnego Elżbiete Machoń  w miejscu zamieszkania.

Spośród  członków Koła PZN w Lublińcu stałe zatrudnienie posiada  10 osób.       

Z uczestnictwa w projekcie  „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PCPR   skorzystało 7 członków naszego Koła.

Zarząd Koła organizował również szkolenia wyjazdowe dla swoich członków.

W wyjeździe szkoleniowo rehabilitacyjnym do Sobieszewa w 2016 roku udział wzięło 10 członków z przewodnikami. W 2019 roku natomiast z obozu szkoleniowo-rekreacyjnego” w Białym Dunajcu”  skorzystało 20 osób.   Natomiast  ze  szkolenia w Ośrodku „Homer” w Bydgoszczy , skorzystało   5 członków.

Za umożliwienie niewidomym wyjazdów na tandemach oraz za założenie i prowadzenie strony internetowej naszego koła w 2017 roku, Zarząd wystąpił do Prezydium ZO o wyróżnienie w postaci  odznaki “Przyjaciel Niewidomego” dla następujących osób: Lucyny Gajdas i Mirosława Gmerka,

W 2018r. dyrektor Banku Spółdzielczego Pelagia Pradelok oraz Teresa Haberla i Gerard Wańczyk otrzymali takie wyróżnienie za długoletnią pracę i pomoc członkom naszego koła.

  W ramach działalności sportowej Koło godnie reprezentował maratończyk – mistrz Polski Marcin Grabiński.

 Działalność kulturalno – oświatowa.

  W siedzibie Koła prowadzone były spotkania kulturalno-oświatowe, na których czytano m.in. reportaże i opowiadania, ciekawe artykuły z czasopism „Pochodnia” i „Dźwięk słowa”. Prowadzono dyskusje nad poruszanymi problemami.  Słuchano również programów muzycznych.

Uczestników spotkań zachęcano do czytania „książek mówionych”.

Omawiano również korzyści związane z uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych zachęcając do składania wniosków do PCPR o dofinansowanie do wyjazdu na nie .

Od początku kadencji Kronika Koła była wzorowo prowadzona przez Członka Zarządu Jadwigę Walenta-Bączkowicz. Za tę pracę Pani Jadwidze należą się gorące podziękowania.       

          Do tradycji Koła należały coroczne spotkania członków, z udziałem zaproszonych gości, w tym Burmistrza Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Sprzyjały one integracji członków i kultywowaniu  świątecznej tradycji. Podczas tych spotkań występowały pochodzące z różnych placówek oświatowych zespoły wokalno-muzyczne z okolicznościowym programem. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia każdorazowo członkowie Koła zostali obdarowani paczkami świątecznymi.        

W okresie sprawozdawczym zorganizowano cztery  spotkania z okazji Dnia Białej Laski w 2015 w Zajeździe „Pod Dębami„ na Piłce, w 2016 w Karczmie Koszwice, gdzie zorganizowany został konkurs strzelania z broni laserowej. W 2017 w kręgielni „Manhatan” w Kochanowicach, gdzie członkowie mogli spróbować gry w bowling . W 2018 r. w restauracji „Rajska” połączono Dzień Białej Laski z jubileuszem 60-lecia istnienia Koła. Z tej okazji przyznano honorowe odznaki PZN  następującym osobom: Elżbiecie Machoń srebrną odznakę PZN,  a brązowe Małgorzacie Pydzie, Jadwidze Walenta-Bączkowicz i Wiesławowi Długoszowi Natomiast najstarszego członka naszego koła” od 1963 roku” Józefę Jędrysik uhonorowano dyplomem uznania..

W/w imprezy odbyły się dzięki dofinansowaniu przez PCPR w Lublińcu  i   sponsorów,  którzy wspomogli finansowo  działalność Koła  – m.in. przekazując 1% swojego podatku. Niektórzy sponsorzy przekazali darowizny w naturze, np. od lublinieckich piekarzy Koło otrzymało ciasto.

W tym miejscu należało by wymienić niektórych darczyńców.

Serdeczne podziękowania składamy  firmie ”Ethos energi”, Nadleśnictwu Lubliniec, Tomaszowi Łokieć,Zbigniewowi Bryś  i Krzysztofowi Benskiemu oraz  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli działalność statutową. 

Kończąc sprawozdanie, Prezes Koła PZN w Lublińcu składa serdeczne podziękowania za współpracę członkom Zarządu Koła, członkowi nadzwyczajnemu Św. Pamięci  Pani Elżbiecie Machoń, Panu Franciszkowi Śliwie oraz wszystkim członkom Koła i sympatykom za owocną współpracę i osiągnięte sukcesy.

                                                                                                        Prezes Koła

                                                                                                       Tomasz Lesik

Created by Alex Volkov